地藏经网-当前为电脑版【切换为手机版
        地藏经注音完整版

      dāo lì tiān ɡōnɡ shén tōnɡ pǐn dì yī
 
        忉利天宫神通品第一
 
 rú shì wǒ wén 。 yī shí fó zài dāo lì tiān ,
 
 如 是 我 闻。 一 时 佛 在 忉 利 天 ,
 
 wèi mǔ shuō fǎ 。 ěr shí shí fānɡ wú liànɡ shì jiè
 
 为 母 说 法 。 尔 时 十 方 无 量 世 界
 
 , bù kě shuō bù kě shuō yī qiè zhū fó , jí
 
 , 不 可 说 不 可 说 一 切 诸 佛 , 及
 
 dà pú sà mó hē sà , jiē lái jí huì 。 zàn
 
 大 菩 萨 摩 诃 萨 , 皆 来 集 会。 赞
 
 tàn shì jiā móu ní fó , nénɡ yú wǔ zhuó è shì
 
 叹 释 迦 牟 尼 佛 , 能 于 五 浊 恶 世
 
 , xiàn bù kě sī yì dà zhì huì shén tōnɡ zhī lì
 
 , 现 不 可 思 议 大 智 慧 神 通 之 力
 
 , tiáo fú ɡānɡ qiánɡ zhònɡ shēnɡ , zhī kǔ yào fǎ ,
 
 , 调 伏 刚 强 众 生, 知 苦 乐 法 ,
 
 ɡè qiǎn shì zhě , wèn xùn shì zūn 。
 
 各 遣 侍 者, 问 讯 世 尊 。
 
 shì shí , rú lái hán xiào , fànɡ bǎi qiān wàn yì
 
 是 时, 如 来 含 笑, 放 百 千 万 亿
 
 dà ɡuānɡ mínɡ yún , suǒ wèi dà yuán mǎn ɡuānɡ mínɡ yún
 
 大 光 明 云, 所 谓 大 圆 满 光 明 云
 
 、 dà cí bēi ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà zhì huì ɡuānɡ mínɡ
 
 、 大 慈 悲 光 明 云 、 大 智 慧 光 明
 
 yún 、 dà bō rě ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà sān mèi ɡuānɡ
 
 云 、大 般 若 光 明 云 、 大 三 昧 光
 
 mínɡ yún 、 dà jí xiánɡ ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà fú dé
 
 明 云 、 大 吉 祥 光 明 云 、 大 福 德
 
 ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà ɡōnɡ dé ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà ɡuī
 
 光 明 云 、 大 功 德 光 明 云 、 大 归
 
 yī ɡuānɡ mínɡ yún、 dà zàn tàn ɡuānɡ mínɡ yún , fànɡ
 
 依 光 明 云 、 大 赞 叹 光 明 云 ,放
 
 rú shì děnɡ bù kě shuō ɡuānɡ mínɡ yún yǐ 。 yòu chū
 
 如 是 等 不 可 说 光 明 云 已 。 又 出
 
 zhǒnɡ zhǒnɡ wēi miào zhī yīn , suǒ wèi tán bō luó mì
 
 种 种 微 妙 之 音, 所 谓 檀 波 罗 蜜
 
 yīn 、 shī bō luó mì yīn 、 chàn tí bō luó mì
 
 音 、尸 波 罗 蜜 音 、 羼 提 波 罗 蜜
 
 yīn 、 pí lí yē bō luó mì yīn 、 chán bō luó
 
 音 、毗 离 耶 波 罗 蜜 音 、 禅 波 罗
 
 mì yīn 、 bō rě bō luó mì yīn 、 cí bēi yīn
 
 蜜 音 、 般 若 波 罗 蜜 音 、 慈 悲 音
 
 、 xǐ shě yīn 、 xiè tuō yīn 、 wú lòu yīn 、
 
 、 喜 舍 音 、 解 脱 音 、 无 漏 音 、
 
 zhì huì yīn 、 dà zhì huì yīn 、 shī zǐ hǒu yīn
 
 智 慧 音 、 大 智 慧 音 、 师 子 吼 音
 
 、 dà shī zǐ hǒu yīn 、 yún léi yīn 、 dà yún léi yīn 。
 
 、 大 师 子 吼 音 、 云 雷 音 、 大 云 雷 音 。
 
 chū rú shì děnɡ bù kě shuō bù kě shuō yīn yǐ ,
 
 出 如 是 等 不 可 说 不 可 说 音 已 ,
 
 suō pó shì jiè , jí tā fānɡ ɡuó tǔ , yǒu wú
 
 娑 婆 世 界, 及 他 方 国 土 , 有 无
 
 liànɡ yì tiān lónɡ ɡuǐ shén , yì jí dào dāo lì tiān
 
 量 亿 天 龙 鬼 神, 亦 集 到 忉 利 天
 
 ɡōnɡ , suǒ wèi sì tiān wánɡ tiān 、 dāo lì tiān 、
 
 宫, 所 谓 四 天 王 天 、 忉 利 天 、
 
 xū yàn mó tiān 、 dōu shuài tuó tiān 、 huà lè tiān
 
 须 焰 摩 天 、 兜 率 陀 天 、 化 乐 天
 
 、 tā huà zì zài tiān 、 fàn zhònɡ tiān 、 fàn fǔ
 
 、 他 化 自 在 天 、 梵 众 天 、 梵 辅
 
 tiān 、 dà fàn tiān 、 shǎo ɡuānɡ tiān 、 wú liànɡ ɡuānɡ
 
 天 、 大 梵 天 、 少 光 天 、 无量 光
 
 tiān 、 ɡuānɡ yīn tiān 、 shǎo jìnɡ tiān 、 wú liànɡ jìnɡ
 
 天 、 光 音 天 、 少 净 天 、 无 量 净
 
 tiān 、 biàn jìnɡ tiān 、 fú shēnɡ tiān 、 fú ài tiān
 
 天 、 遍 净 天 、 福 生 天 、 福 爱 天
 
 、 ɡuǎnɡ ɡuǒ tiān 、 wú xiǎnɡ tiān 、 wú fán tiān 、
 
 、 广 果 天 、 无 想 天 、 无 烦 天 、
 
 wú rè tiān 、 shàn jiàn tiān 、 shàn xiàn tiān 、 sè
 
 无 热 天 、 善 见 天 、 善 现 天 、 色
 
 jiū jìnɡ tiān 、 mó xī shǒu luó tiān 、 nǎi zhì fēi
 
 究 竟 天 、 摩 醯 首 罗 天 、 乃 至 非
 
 xiǎnɡ fēi fēi xiǎnɡ chù tiān , yī qiè tiān zhònɡ 、 lónɡ
 
 想 非 非 想 处 天, 一 切 天 众 、 龙
 
 zhònɡ 、 ɡuǐ shén děnɡ zhònɡ , xī lái jí huì 。 fù
           
             众 、 鬼 神 等 众, 悉 来 集 会。 复
 
 yǒu tā fānɡ ɡuó tǔ , jí suō pó shì jiè , hǎi
 
 有 他方 国 土 , 及 娑 婆 世 界, 海
 
 shén 、 jiānɡ shén 、 hé shén 、 shù shén 、 shān shén
 
 神 、 江 神 、 河 神 、 树 神 、山 神
 
 、 dì shén 、 chuān zé shén 、 miáo jià shén 、 zhòu
 
 、 地 神 、 川 泽 神 、 苗 稼 神 、 昼
 
 shén 、 yè shén 、 kōnɡ shén 、 tiān shén 、 yǐn shí
 
 神 、 夜 神 、 空 神 、 天 神 、饮 食
 
 shén 、 cǎo mù shén , rú shì děnɡ shén , jiē lái jí huì。
 
 神 、 草 木 神, 如 是 等 神, 皆 来 集 会。
 
 fù yǒu tā fānɡ ɡuó tǔ , jí suō pó shì jiè ,
 
 复 有 他 方 国 土 , 及 娑 婆 世 界,
 
 zhū dà ɡuǐ wánɡ 。 suǒ wèi : è mù ɡuǐ wánɡ 、
 
 诸 大 鬼 王。 所 谓 : 恶 目 鬼 王 、
 
 dàn xuè ɡuǐ wánɡ 、 dàn jīnɡ qì ɡuǐ wánɡ 、 dàn tāi
 
 啖 血 鬼 王 、 啖 精 气 鬼 王 、 啖 胎
 
 luǎn ɡuǐ wánɡ 、 xínɡ bìnɡ ɡuǐ wánɡ 、 shè dú ɡuǐ wánɡ
 
 卵 鬼 王 、 行 病 鬼 王 、 摄 毒 鬼 王
 
 、 cí xīn ɡuǐ wánɡ 、 fú lì ɡuǐ wánɡ 、 dà ài
 
 、 慈 心 鬼 王 、 福 利 鬼 王 、 大 爱
 
 jìnɡ ɡuǐ wánɡ , rú shì děnɡ ɡuǐ wánɡ , jiē lái jí huì。
 
 敬 鬼 王, 如 是 等 鬼 王, 皆 来 集 会 。
 
 ěr shí shì jiā móu ní fó 、 ɡào wén shū shī lì
 
 尔 时 释 迦 牟 尼 佛 、 告 文 殊 师 利
 
 fǎ wánɡ zǐ pú sà mó hē sà : rǔ ɡuān shì yī
 
 法 王 子 菩 萨 摩 诃 萨 : 汝 观 是 一
 
 qiē zhū fó pú sà jí tiān lónɡ ɡuǐ shén , cǐ shì
 
 切 诸 佛 菩 萨 及 天 龙 鬼 神, 此 世
 
 jiè 、 tā shì jiè , cǐ ɡuó tǔ 、 tā ɡuó tǔ
 
 界 、他 世 界, 此 国 土 、 他 国 土
 
 , rú shì jīn lái jí huì dào dāo lì tiān zhě ,
 
 , 如 是 今 来 集 会 到 忉 利 天 者,
 
 rǔ zhī shù fǒu ? wén shū shī lì bái fó yán :
 
 汝 知 数 不 ? 文 殊 师 利 白 佛 言 :
 
 shì zūn , ruò yǐ wǒ shén lì , qiān jié cè duó
 
 世 尊, 若 以 我 神 力 , 千 劫 测 度
 
 , bù nénɡ dé zhī 。
 
 , 不 能 得 知 。
 
 fó ɡào wén shū shī lì : wú yǐ fó yǎn ɡuān ɡù
 
 佛 告 文 殊 师 利 : 吾 以 佛 眼 观 故
 
 , yóu bú jìn shù 。 cǐ jiē shì dì zànɡ pú sà
 
 , 犹 不 尽 数。 此 皆 是 地 藏 菩 萨
 
 jiǔ yuǎn jié lái , yǐ dù 、 dānɡ dù 、 wèi dù
 
 久 远 劫 来, 已 度 、 当 度 、 未 度
 
 , yǐ chénɡ jiù 、 dānɡ chénɡ jiù 、 wèi chénɡ jiù 。
 
 , 已 成 就 、 当 成 就 、 未 成 就 。
 
 wén shū shī lì bái fó yán : shì zūn , wǒ yǐ
 
 文 殊 师 利 白 佛 言 : 世 尊, 我 已
 
 ɡuò qù jiǔ xiū shàn ɡēn 、 zhènɡ wú ài zhì 。 wén
 
 过 去久 修 善 根 、 证 无 碍 智。 闻
 
 fó suǒ yán , jí dānɡ xìn shòu 。 xiǎo ɡuǒ shēnɡ wén
 
 佛 所 言, 即 当 信 受。 小 果 声 闻
 
 、 tiān lónɡ bá bù 、 jí wèi lái shì zhū zhònɡ shēnɡ
 
 、 天 龙 八 部 、 及 未 来 世 诸 众 生
 
 děnɡ , suī wén rú lái chénɡ shí zhī yǔ , bì huái
 
 等, 虽 闻 如 来 诚 实 之 语 , 必 怀
 
 yí huò 。 shè shǐ dǐnɡ shòu , wèi miǎn xìnɡ bànɡ 。
 
 疑 惑。 设 使 顶 受, 未 免 兴 谤 。
  
 wéi yuàn shì zūn 、 ɡuǎnɡ shuō dì zànɡ pú sà mó hē
 
 唯 愿 世 尊 、 广 说 地 藏 菩 萨 摩 诃
 
 sà , yīn dì zuò hé xínɡ ? lì hé yuàn ? ér
 
 萨 , 因 地 作 何 行 ? 立 何 愿 ? 而
 
 nénɡ chénɡ jiù bù sī yì shì 。
 
 能 成 就 不 思 议 事 。
 
 fó ɡào wén shū shī lì : pì rú sān qiān dà qiān
 
 佛 告 文 殊 师 利 : 譬 如 三 千 大 千
 
 shì jiè suǒ yǒu cǎo mù cónɡ lín 、 dào má zhú wěi
 
 世 界 所 有 草 木 丛 林 、 稻 麻 竹 苇
 
 、 shān shí wēi chén , yī wù yī shù , zuò yī
 
 、 山 石 微 尘, 一 物 一 数, 作 一
 
 hénɡ hé ; yī hénɡ hé shā , yī shā yī jiè ;
 
 恒 河 ; 一 恒 河 沙, 一 沙 一 界 ;
 
 yī jiè zhī nèi 、 yī chén yī jié , yī jié zhī
 
 一 界 之 内 、 一 尘 一 劫, 一 劫 之
 
 nèi , suǒ jī chén shù , jìn chōnɡ wéi jié , dì
 
 内 , 所 积 尘 数, 尽 充 为 劫 ,地
 
 zànɡ pú sà zhènɡ shí dì ɡuǒ wèi yǐ lái , qiān bèi
 
 藏 菩 萨 证 十 地 果 位 以 来, 千 倍
 
 duō yú shànɡ yù 。 hé kuànɡ dì zànɡ pú sà zài shēnɡ
 
 多 于上 喻 。 何 况 地 藏 菩 萨 在 声
 
 wén 、 pì zhī fó dì 。 wén shū shī lì , cǐ
 
 闻 、辟 支 佛 地 。 文 殊 师 利 , 此
 
 pú sà wēi shén shì yuàn , bù kě sī yì 。 ruò
 
 菩 萨 威 神 誓 愿, 不 可 思 议 。 若
 
 wèi lái shì , yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén ,
 
 未 来 世, 有 善 男 子 、 善 女 人,
 
 wén shì pú sà mínɡ zi , huò zàn tàn 、 huò zhān
 
 闻 是 菩 萨 名 字 , 或 赞 叹 、 或 瞻
 
 lǐ 、 huò chēnɡ mínɡ 、 huò ɡònɡ yǎnɡ , nǎi zhì cǎi
 
 礼 、 或 称 名 、 或 供 养, 乃 至 彩
 
 huà kè lòu sù qī xínɡ xiànɡ , shì rén dānɡ dé bǎi
 
 画 刻 镂 塑 漆 形 像, 是 人 当 得 百
 
 fǎn shēnɡ yú sān shí sān tiān , yǒnɡ bú duò è dào 。
 
 返 生 于 三 十 三 天, 永 不 堕 恶 道 。
 
 wén shū shī lì , shì dì zànɡ pú sà mó hē sà
         
           文 殊 师 利 , 是 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨
 
 , yú ɡuò qù jiǔ yuǎn bù kě shuō 、 bù kě shuō
 
 , 于 过 去 久 远 不 可 说 、 不 可 说
 
 jié qián , shēn wéi dà zhǎnɡ zhě zǐ 。 shí shì yǒu
 
 劫 前, 身 为 大 长 者 子 。 时 世 有
 
 fó , hào yuē shī zǐ fèn xùn jù zú wàn xínɡ rú
 
 佛 , 号 曰 师 子 奋 迅 具 足 万 行 如
 
 lái 。 shí zhǎnɡ zhě zǐ , jiàn fó xiànɡ hǎo , qiān
 
 来 。时 长 者 子 , 见 佛 相 好, 千
 
 fú zhuānɡ yán , yīn wèn bǐ fó : zuò hé xínɡ yuàn
 
 福 庄 严, 因 问 彼 佛 : 作 何 行 愿
 
 , ér dé cǐ xiànɡ ? shí shī zǐ fèn xùn jù zú
 
 , 而 得 此 相 ? 时 师 子 奋 迅 具 足
 
 wàn xínɡ rú lái ɡào zhǎnɡ zhě zǐ : yù zhènɡ cǐ shēn
 
 万 行 如 来 告 长 者 子 : 欲 证 此 身
 
 , dānɡ xū jiǔ yuǎn dù tuō yī qiè shòu kǔ zhònɡ shēnɡ
 
 , 当 须 久 远 度 脱 一 切 受 苦 众 生
 
 。 wén shū shī lì ! shí zhǎnɡ zhě zǐ , yīn fā
 
 。 文 殊 师 利 ! 时 长 者 子 , 因 发
 
 yuàn yán : wǒ jīn jìn wèi lái jì bù kě jì jié
 
 愿 言 : 我 今 尽 未 来 际 不 可 计 劫
 
 , wèi shì zuì kǔ liù dào zhònɡ shēnɡ , ɡuǎnɡ shè fānɡ
 
 , 为 是 罪 苦 六 道 众 生, 广 设 方
 
 biàn , jìn lìnɡ jiě tuō , ér wǒ zì shēn , fānɡ
 
 便, 尽 令 解 脱, 而 我 自 身, 方
 
 chénɡ fó dào 。 yǐ shì yú bǐ fó qián , lì sī
 
 成 佛 道。 以 是 于 彼 佛 前, 立 斯
 
 dà yuàn , yú jīn bǎi qiān wàn yì nuó yóu tā bú
 
 大 愿, 于 今 百 千 万 亿 那 由 他 不
 
 kě shuō jié , shànɡ wéi pú sà 。
 
 可 说 劫, 尚 为 菩 萨 。
 
 yòu yú ɡuò qù , bù kě sī yì ā sēnɡ qí jié
 
 又 于 过 去 , 不 可 思 议 阿 僧 祇 劫
 
 , shí shì yǒu fó , hào yuē júe huá dìnɡ zì zài
 
 , 时 世 有 佛 , 号 曰 觉 华 定 自 在
 
 wánɡ rú lái , bǐ fó shòu mìnɡ , sì bǎi qiān wàn
 
 王 如 来, 彼 佛 寿 命, 四 百 千 万
 
 yì ā sēnɡ qí jié 。 xiànɡ fǎ zhī zhōnɡ , yǒu yī
 
 亿 阿 僧 祇 劫。 像 法 之 中, 有 一
 
 pó luó mén nǚ , sù fú shēn hòu , zhònɡ suǒ qīn
 
 婆 罗 门 女 , 宿 福 深 厚, 众 所 钦
 
 jìnɡ ; xínɡ zhù zuò wò , zhū tiān wèi hù 。 qí
 
 敬 ; 行 住 坐 卧 , 诸 天 卫 护 。 其
 
 mǔ xìn xié , chánɡ qīnɡ sān bǎo 。
 
 母 信 邪, 常 轻 三 宝 。
 
 shì shí shènɡ nǚ ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn , quàn yòu qí mǔ
 
 是 时 圣 女 广 设 方 便 ,劝 诱 其 母
 
 , lìnɡ shēnɡ zhènɡ jiàn , ér cǐ nǚ mǔ , wèi quán
 
 , 令 生 正 见, 而 此 女 母 , 未 全
 
 shēnɡ xìn 。 bù jiǔ mìnɡ zhōnɡ , hún shén duò zài wú
 
 生 信。 不 久 命 终, 魂 神 堕 在 无
 
 wú jiàn dì yù 。 shí pó luó mén nǚ , zhī mǔ zài
 
 间 地 狱 。 时 婆 罗 门 女 , 知 母 在
 
 shì , bú xìn yīn ɡuǒ 。 jì dānɡ suí yè , bì
 
 世 ,不 信 因 果。 计 当 随 业 , 必
 
 shēnɡ è qù 。 suí mài jiā zhái , ɡuǎnɡ qiú xiānɡ huā
 
 生 恶 趣 。 遂 卖 家 宅, 广 求 香 华

        , jí zhū ɡònɡ jù , yú xiān fó tǎ sì , dà
 
 , 及 诸 供 具 , 于 先 佛 塔 寺 , 大
 
 xìnɡ ɡònɡ yǎnɡ 。 jiàn júe huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái
 
 兴 供 养。 见 觉 华 定 自 在 王 如 来
 
 , qí xínɡ xiànɡ zài yī sì zhōnɡ , sù huà wēi rónɡ
 
 , 其 形 像 在 一 寺 中, 塑 画 威 容
 
 , duān yán bì bèi 。 shí pó luó mén nǚ , zhān
 
 , 端 严 毕 备。 时 婆 罗 门 女 , 瞻
 
 lǐ zūn rónɡ , bèi shēnɡ jìnɡ yǎnɡ 。 sī zì niàn yán
 
 礼 尊 容, 倍 生 敬 仰。 私 自 念 言
 
 : fó mínɡ dà júe , jù yī qiè zhì 。 ruò zài
 
 : 佛 名 大 觉, 具 一 切 智。 若 在
 
 shì shí , wǒ mǔ sǐ hòu , tǎnɡ lái wèn fó ,
 
 世 时, 我 母 死 后, 倘 来 问 佛 ,
 
 bì zhī chù suǒ 。 shí pó luó mén nǚ , chuí qì
 
 必 知 处 所。 时 婆 罗 门 女 , 垂 泣
 
 liánɡ jiǔ , zhān liàn rú lái 。 hū wén kōnɡ zhōnɡ shēnɡ
 
 良 久, 瞻 恋 如 来。 忽 闻 空 中 声
 
 yuē : qì zhě shènɡ nǚ , wù zhì bēi āi , wǒ
 
 曰 :泣 者 圣 女 , 勿 至 悲 哀 , 我
 
 jīn shì rǔ mǔ zhī qù chù 。 pó luó mén nǚ hé
 
 今 示 汝 母 之 去 处。 婆 罗 门 女 合
 
 zhǎnɡ xiànɡ kōnɡ , ér bái kōnɡ yuē : shì hé shén dé
 
 掌 向 空, 而 白 空 曰 : 是 何 神 德
 
 , kuān wǒ yōu lǜ 。 wǒ zì shī mǔ yǐ lái ,
 
 , 宽 我 忧 虑 。 我 自 失 母 以 来,
 
 zhòu yè yì liàn , wú chù kě wèn zhī mǔ shēnɡ jiè
 
 昼 夜 忆 恋, 无 处 可 问 知 母 生 界
 
 。 shí kōnɡ zhōnɡ yǒu shēnɡ , zài bào nǚ yuē : wǒ
 
 。 时 空 中 有 声, 再 报 女 曰 : 我
 
 shì rǔ suǒ zhān lǐ zhě , ɡuò qù júe huá dìnɡ zì
 
 是 汝 所 瞻 礼 者, 过 去 觉 华 定 自
 
 zài wánɡ rú lái , jiàn rǔ yì mǔ , bèi yú chánɡ
 
 在 王 如 来, 见 汝 忆 母 , 倍 于 常
 
 qínɡ zhònɡ shēnɡ zhī fèn , ɡù lái ɡào shì 。 pó luó
 
 情 众 生 之 分, 故 来 告 示。 婆 罗
 
 mén nǚ wén cǐ shēnɡ yǐ , jǔ shēn zì pū , zhī
 
 门 女 闻 此 声 已 , 举 身 自 扑 , 肢
 
 jiě jiē sǔn 。 zuǒ yòu fú shì , liánɡ jiǔ fānɡ sū
 
 节 皆 损。 左 右 扶 侍, 良 久 方 苏
 
 。 ér bái kōnɡ yuē : yuàn fó cí mǐn , sù shuō
 
 。 而 白 空 曰 : 愿 佛 慈 愍, 速 说
 
 wǒ mǔ shēnɡ jiè , wǒ jīn shēn xīn , jiānɡ sǐ bú
 
 我 母 生 界, 我 今 身 心, 将 死 不
 
 jiǔ 。 shí júe huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái , ɡào
 
 久 。 时 觉 华 定 自 在 王 如 来 ,告
 
 shènɡ nǚ yuē : rǔ ɡònɡ yǎnɡ bì , dàn zǎo fǎn shè
 
 圣 女 曰 : 汝 供 养 毕 , 但 早 返 舍
 
 , duān zuò sī wéi wú zhī mínɡ hào , jí dānɡ zhī
 
 , 端 坐 思 惟 吾 之 名 号, 即 当 知
 
 mǔ suǒ shēnɡ qù chù 。
 
 母 所 生 去 处 。
 
 shí pó luó mén nǚ xún lǐ fó yǐ , jí ɡuī qí
 
 时 婆 罗 门 女 寻 礼 佛 已 , 即 归 其
 
 shè 。 yǐ yì mǔ ɡù , duān zuò niàn júe huá dìnɡ
 
 舍 。 以 忆 母 故 , 端 坐 念 觉 华 定
 
 zì zài wánɡ rú lái 。 jīnɡ yī rì yī yè , hū
 
 自 在 王 如 来。 经 一 日 一 夜 , 忽
 
 jiàn zì shēn dào yī hǎi biān 。 qí shuǐ yǒnɡ fèi ,
 
 见 自 身 到 一 海 边。 其 水 涌 沸,
 
 duō zhū è shòu , jìn fù tiě shēn , fēi zǒu hǎi
 
 多 诸 恶 兽, 尽 复 铁 身, 飞 走 海
 
 shànɡ , dōnɡ xi chí zhú 。 jiàn zhū nán zǐ nǚ rén
 
 上, 东 西 驰 逐。 见 诸 男 子 女 人
 
 , bǎi qiān wàn shù , chū mò hǎi zhōnɡ , bèi zhū
 
 , 百 千 万 数, 出 没 海 中, 被 诸
 
 è shòu zhēnɡ qǔ shí dàn 。 yòu jiàn yè chā , qí
 
 恶 兽 争 取 食 啖。 又 见 夜 叉, 其
 
 xínɡ ɡè yì , huò duō shǒu duō yǎn 、 duō zú duō
 
 形 各 异 , 或 多 手 多 眼 、 多 足 多
 
 tóu 、 kǒu yá wài chū , lì rèn rú jiàn 。 qū
 
 头 、口 牙 外 出, 利 刃 如 剑。 驱
 
 zhū zuì rén , shǐ jìn è shòu , fù zì bó jué
 
 诸 罪 人, 使 近 恶 兽, 复 自 搏 攫
 
 , tóu zú xiānɡ jiù 。 qí xínɡ wàn lèi , bù ɡǎn
 
 , 头 足 相 就。 其 形 万 类, 不 敢
 
 jiǔ shì 。 shí pó luó mén nǚ , yǐ niàn fó lì
 
 久 视。 时 婆 罗 门 女 , 以 念 佛 力
 
 ɡù , zì rán wú jù 。 yǒu yī ɡuǐ wánɡ , mínɡ
 
 故 , 自 然 无 惧 。 有 一 鬼 王, 名
 
 yuē wú dú , qǐ shǒu lái yínɡ , bái shènɡ nǚ yuē
 
 曰 无 毒 , 稽 首 来 迎, 白 圣 女 曰
 
 : shàn zāi , pú sà , hé yuán lái cǐ ? shí
 
 : 善 哉, 菩 萨 , 何 缘 来 此 ? 时
 
 pó luó mén nǚ wèn ɡuǐ wánɡ yuē : cǐ shì hé chù
 
 婆 罗 门 女 问 鬼 王 曰 : 此 是 何 处
 
 ? wú dú dá yuē : cǐ shì dà tiě wéi shān xī
 
 ? 无 毒 答 曰 : 此 是 大 铁 围 山 西
 
 miàn dì yī chónɡ hǎi 。 shènɡ nǚ wèn yuē : wǒ wén
 
 面 第 一 重 海。 圣 女 问 曰 : 我 闻
 
 tiě wéi zhī nèi , dì yù zài zhōnɡ , shì shì shí
 
 铁 围 之 内, 地 狱 在 中, 是 事 实
 
 fǒu ? wú dú dá yuē : shí yǒu dì yù 。 shènɡ
 
 否 ?无 毒 答 曰 : 实 有 地 狱 。 圣
 
 nǚ wèn yuē : wǒ jīn yún hé dé dào yù suǒ ?
 
 女 问 曰 : 我 今 云 何 得 到 狱 所 ?
 
 wú dú dá yuē : ruò fēi wēi shén , jí xū yè
 
 无 毒 答 曰 : 若 非 威 神, 即 须 业
 
 lì , fēi cǐ èr shì , zhōnɡ bù nénɡ dào 。 shènɡ
 
 力 , 非 此 二 事, 终 不 能 到。 圣
 
 nǚ yòu wèn : cǐ shuǐ hé yuán , ér nǎi yǒnɡ fèi
 
 女 又 问 : 此 水 何 缘, 而 乃 涌 沸

       , duō zhū zuì rén , jí yǐ è shòu ? wú dú
 
 , 多 诸 罪 人, 及 以 恶 兽 ? 无 毒
 
 dá yuē : cǐ shì yán fú tí zào è zhònɡ shēnɡ ,
 
 答 曰 : 此 是 阎 浮 提 造 恶 众 生 ,
 
 xīn sǐ zhī zhě , jīnɡ sì shí jiǔ rì hòu , wú
 
 新 死 之 者, 经 四 十 九 日 后, 无
 
 rén jì sì , wèi zuò ɡōnɡ dé , jiù bá kǔ nàn
 
 人 继 嗣 , 为 作 功 德 , 救 拔 苦 难
 
 , shēnɡ shí yòu wú shàn yīn 。 dānɡ jù běn yè suǒ
 
 , 生 时 又 无 善 因。 当 据 本 业 所
 
 ɡǎn dì yù , zì rán xiān dù cǐ hǎi 。 hǎi dōnɡ
 
 感 地 狱 , 自 然 先 渡 此 海。 海 东
 
 shí wàn yóu xún , yòu yǒu yì hǎi , qí kǔ bèi
 
 十 万 由 旬, 又 有 一 海, 其 苦 倍
 
 cǐ 。 bǐ hǎi zhī dōnɡ , yòu yǒu yī hǎi , qí
 
 此 。 彼 海 之 东, 又 有 一 海, 其
 
 kǔ fù bèi 。 sān yè è yīn zhī suǒ zhāo ɡǎn ,
 
 苦 复 倍。 三 业 恶 因 之 所 招 感,
 
 ɡònɡ hào yè hǎi , qí chù shì yě 。 shènɡ nǚ yòu
 
 共 号 业 海, 其 处 是 也 。 圣 女 又
 
 wèn ɡuǐ wánɡ wú dú yuē : dì yù hé zài ? wú
 
 问 鬼 王 无 毒 曰 : 地 狱 何 在 ? 无
 
 dú dá yuē : sān hǎi zhī nèi , shì dà dì yù
 
 毒 答 曰 : 三 海 之 内, 是 大 地 狱
 
 , qí shù bǎi qiān , ɡè ɡè chā bié 。 suǒ wèi
 
 , 其 数 百 千, 各 各 差 别。 所 谓
 
 dà zhě , jù yǒu shí bā 。 cì yǒu wǔ bǎi ,
 
 大 者, 具 有 十 八 。 次 有 五 百,
 
 kǔ dú wú liànɡ 。 cì yǒu qiān bǎi , yì wú liànɡ
 
 苦 毒 无 量。 次 有 千 百, 亦 无 量
 
 kǔ 。 shènɡ nǚ yòu wèn dà ɡuǐ wánɡ yuē : wǒ mǔ
 
 苦 。 圣 女 又 问 大 鬼 王 曰 : 我 母
 
 sǐ lái wèi jiǔ , bù zhī hún shén dānɡ zhì hé qù
 
 死 来 未 久, 不 知 魂 神 当 至 何 趣
 
 ? ɡuǐ wánɡ wèn shènɡ nǚ yuē : pú sà zhī mǔ ,
 
 ? 鬼 王 问 圣 女 曰 : 菩 萨 之 母 ,
 
 zài shēnɡ xí hé háng yè ? shènɡ nǚ dá yuē : wǒ
 
 在 生 习 何 行 业 ? 圣 女 答 曰 : 我
 
 mǔ xié jiàn , jī huǐ sān bǎo 。 shè huò zàn xìn
 
 母 邪 见, 讥 毁 三 宝。 设 或 暂 信
 
 , xuán yòu bú jìnɡ 。 sǐ suī rì qiǎn , wèi zhī
 
 , 旋 又 不 敬。 死 虽 日 浅, 未 知
 
 shēnɡ chù 。 wú dú wèn yuē : pú sà zhī mǔ ,
 
 生 处。 无 毒 问 曰 : 菩 萨 之 母 ,
 
 xìnɡ shì hé děnɡ ? shènɡ nǚ dá yuē : wǒ fù wǒ
 
 姓 氏 何 等 ? 圣 女 答 曰 : 我 父 我
 
 mǔ , jù pó luó mén zhǒnɡ , fù hào shī luó shàn
 
 母 , 俱 婆 罗 门 种, 父 号 尸 罗 善
 
 xiàn , mǔ hào yuè dì lì 。 wú dú hé zhǎnɡ qǐ
 
 现, 母 号 悦 帝 利 。 无 毒 合 掌 启
 
 pú sà yuē : yuàn shènɡ zhě què fǎn běn chù , wú
 
 菩 萨 曰 : 愿 圣 者 却 返 本 处, 无
 
 zhì yōu yì bēi liàn 。 yuè dì lì zuì nǚ , shēnɡ
 
 至 忧 忆 悲 恋。 悦 帝 利 罪 女 , 生
 
 tiān yǐ lái , jīnɡ jīn sān rì 。 yún chénɡ xiào shùn
 
 天 以 来, 经 今 三 日 。 云 承 孝 顺
 
 zhī zǐ , wèi mǔ shè ɡònɡ xiū fú , bù shī júe

       之 子, 为 母 设 供 修 福 , 布 施 觉
 
 huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái tǎ sì 。 fēi wéi pú
 
 华 定 自 在 王 如 来 塔 寺 。 非 唯 菩
 
 sà zhī mǔ , dé tuō dì yù , yīnɡ shì wú jiàn
 
 萨 之 母 , 得 脱 地 狱 , 应 是 无 间
 
 zuì rén , cǐ rì xī dé shòu lè , jù tónɡ shēnɡ
 
 罪 人, 此 日 悉 得 受 乐, 俱 同 生
 
 qì 。 ɡuǐ wánɡ yán bì , hé zhǎnɡ ér tuì 。 pó
 
 讫 。 鬼 王 言 毕 , 合 掌 而 退。 婆
 
 luó mén nǚ , xún rú mènɡ ɡuī 。 wù cǐ shì yǐ
 
 罗 门 女 , 寻 如 梦 归。 悟 此 事 已
 
 , biàn yú júe huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái tǎ xiànɡ
 
 , 便 于 觉 华 定 自 在 王 如 来 塔 像
 
 zhī qián , lì hónɡ shì yuàn : yuàn wǒ jìn wèi lái
 
 之 前, 立 弘 誓 愿 : 愿 我 尽 未 来
 
 jié , yīnɡ yǒu zuì kǔ zhònɡ shēnɡ , ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn
 
 劫 ,应 有 罪 苦 众 生, 广 设 方 便
 
 , shǐ lìnɡ jiě tuō 。
 
 , 使 令 解 脱 。
 
 fó ɡào wén shū shī lì : shí ɡuǐ wánɡ wú dú zhě
 
 佛 告 文 殊 师 利 : 时 鬼 王 无 毒 者
 
 , dānɡ jīn cái shǒu pú sà shì 。 pó luó mén nǚ
 
 , 当 今 财 首 菩 萨 是。 婆 罗 门 女
 
 zhě , jí dì zànɡ pú sà shì 。
 
 者 ,即 地 藏 菩 萨 是 。
 
 fēn shēn jí huì pǐn dì èr
 
 分身集会品第二
 
 ěr shí bǎi qiān wàn yì bù kě sī 、 bù kě yì
 
 尔 时 百 千 万 亿 不 可 思 、 不 可 议
 
 、 bù kě liánɡ 、 bù kě shuō wú liànɡ ā sēnɡ qí
 
 、 不 可 量 、 不 可 说 无 量 阿 僧 祇
 
 shì jiè , suǒ yǒu dì yù chù , fēn shēn dì zànɡ
 
 世 界, 所 有 地 狱 处, 分 身 地 藏
 
 pú sà , jù lái jí zài dāo lì tiān ɡōnɡ 。 yǐ
 
 菩 萨 , 俱 来 集 在 忉 利 天 宫。 以
 
 rú lái shén lì ɡù , ɡè yǐ fānɡ miàn , yǔ zhū
 
 如 来 神 力 故 , 各 以 方 面, 与 诸
 
 dé jiě tuō cónɡ yè dào chū zhě , yì ɡè yǒu qiān
 
 得 解 脱 从 业 道 出 者, 亦 各 有 千
 
 wàn yì nuó yóu tā shù , ɡònɡ chí xiānɡ huā , lái
 
 万 亿 那 由 他 数, 共 持 香 华 ,来
 
 ɡònɡ yǎnɡ fó 。 bǐ zhū tónɡ lái děnɡ bèi , jiē yīn
 
 供 养 佛 。 彼 诸 同 来 等 辈, 皆 因
 
 dì zànɡ pú sà jiào huà , yǒnɡ bú tuì zhuǎn yú ā
 
 地 藏 菩 萨 教 化, 永 不 退 转 于 阿
 
 nòu duō luó sān miǎo sān pú tí 。 shì zhū zhònɡ děnɡ
 
 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 。 是 诸 众 等
 
 , jiǔ yuǎn jié lái , liú lànɡ shēnɡ sǐ , liù dào
 
 , 久 远 劫 来, 流 浪 生 死 , 六 道
 
 shòu kǔ , zàn wú xiū xi 。 yǐ dì zànɡ pú sà
 
 受 苦 , 暂 无 休 息 。 以 地 藏 菩 萨
 
 ɡuǎnɡ dà cí bēi , shēn shì yuàn ɡù , ɡè huò ɡuǒ
 
 广 大 慈 悲, 深 誓 愿 故 , 各 获 果
 
 zhènɡ 。 jì zhì dāo lì , xīn huái yǒnɡ yuè , zhān
 
 证。 既 至 忉 利 , 心 怀 踊 跃, 瞻
 
 yǎnɡ rú lái , mù bú zàn shě 。
         
          仰 如 来, 目 不 暂 舍 。
 
 ěr shí , shì zūn shū jīn sè bì , mó bǎi qiān
 
 尔 时, 世 尊 舒 金 色 臂 , 摩 百 千
 
 wàn yì bù kě sī 、 bù kě yì 、 bù kě liánɡ
 
 万 亿 不 可 思 、 不 可 议 、 不 可 量
 
 、 bù kě shuō 、 wú liànɡ ā sēnɡ qí shì jiè zhū
 
 、 不 可 说 、 无 量 阿 僧 祇 世 界 诸
 
 fēn shēn dì zànɡ pú sà mó hē sà dǐnɡ , ér zuò
 
 分 身 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 顶, 而 作
 
 shì yán : wú yú wǔ zhuó è shì , jiào huà rú
 
 是 言 : 吾 于 五 浊 恶 世, 教 化 如
 
 shì ɡānɡ qiánɡ zhònɡ shēnɡ , lìnɡ xīn tiáo fú , shě xié
 
 是 刚 强 众 生, 令 心 调 伏 , 舍 邪
 
 ɡuī zhènɡ , shí yǒu yī èr , shànɡ è xí zài 。
 
 归 正, 十 有 一 二 , 尚 恶 习 在 。
 
 wú yì fēn shēn qiān bǎi yì , ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn 。
 
 吾 亦 分 身 千 百 亿 , 广 设 方 便 。
 
 huò yǒu lì ɡēn , wén jí xìn shòu ; huò yǒu shàn
 
 或 有 利 根, 闻 即 信 受 ; 或 有 善
 
 ɡuǒ , qín quàn chénɡ jiù ; huò yǒu àn dùn , jiǔ
 
 果 , 勤 劝 成 就 ; 或 有 暗 钝 ,久
 
 huà fānɡ ɡuī ; huò yǒu yè zhònɡ , bù shēnɡ jìnɡ yǎnɡ
 
 化 方 归 ; 或 有 业 重, 不 生 敬 仰
 
 。 rú shì děnɡ bèi zhònɡ shēnɡ , ɡè ɡè chā bié ,
 
 。 如 是 等 辈 众 生, 各 各 差 别,
 
 fēn shēn dù tuō 。 huò xiàn nán zǐ shēn 、 huò xiàn
 
 分 身 度 脱。 或 现 男 子 身 、 或 现
 
 nǚ rén shēn 、 huò xiàn tiān lónɡ shēn 、 huò xiàn shén
 
 女 人 身 、 或 现 天 龙 身 、 或 现 神
 
 ɡuǐ shēn 、 huò xiàn shān lín chuān yuán 、 hé chí quán
 
 鬼 身 、 或 现 山 林 川 原 、 河 池 泉
 
 jǐnɡ , lì jí yú rén , xī jiē dù tuō 。 huò
 
 井, 利 及 于 人, 悉 皆 度 脱。 或
 
 xiàn tiān dì shēn 、 huò xiàn fàn wánɡ shēn 、 huò xiàn
 
 现 天 帝 身 、 或 现 梵 王 身 、 或 现
 
 zhuǎn lún wánɡ shēn 、 huò xiàn jū shì shēn 、 huò xiàn
 
 转 轮 王 身 、 或 现 居 士 身 、 或 现
 
 ɡuó wánɡ shēn 、 huò xiàn zǎi fǔ shēn 、 huò xiàn ɡuān
 
 国 王 身 、 或 现 宰 辅 身 、 或 现 官
 
 shǔ shēn 、 huò xiàn bǐ qiū 、 bǐ qiū ní 、 yōu
 
 属 身 、 或 现 比 丘 、 比 丘 尼 、 优
 
 pó sè 、 yōu pó yí shēn 、 nǎi zhì shēnɡ wén 、
 
 婆 塞 、 优 婆 夷 身 、 乃 至 声 闻 、
 
 luó hàn 、 pì zhī fó 、 pú sà děnɡ shēn 、 ér
 
 罗 汉 、 辟 支 佛 、 菩 萨 等 身 、 而
 
 yǐ huà dù 。 fēi dàn fó shēn , dú xiàn qí qián
 
 以 化 度 。 非 但 佛 身, 独 现 其 前
 
 rǔ ɡuān wú lèi jié qín kǔ , dù tuō rú shì
 
 汝 观 吾 累 劫 勤 苦 , 度 脱 如 是
 
 děnɡ nán huà ɡānɡ qiánɡ zuì kǔ zhònɡ shēnɡ 。 qí yǒu wèi
 
 等 难 化 刚 强 罪 苦 众 生。 其 有 未
 
 tiáo fú zhě , suí yè bào yìnɡ 。 ruò duò è qù
 
 调 伏 者, 随 业 报 应。 若 堕 恶 趣
 
 , shòu dà kǔ shí , rǔ dānɡ yì niàn wú zài dāo
 
 , 受 大 苦 时, 汝 当 忆 念 吾 在 忉
 
 lì tiān ɡōnɡ , yīn qín fù zhǔ 。 lìnɡ suō pó shì
 
 利 天 宫, 殷 勤 付 嘱。 令 娑 婆 世
 
 jiè , zhì mí lè chū shì yǐ lái zhònɡ shēnɡ , xī
 
 界, 至 弥 勒 出 世 已 来 众 生 ,悉
 
 shǐ jiě tuō , yǒnɡ lí zhū kǔ , yù fó shòu jì
 
 使 解 脱, 永 离 诸 苦 , 遇 佛 授 记
 
 ěr shí , zhū shì jiè fēn shēn dì zànɡ pú sà ,
 
 尔 时, 诸 世 界 分 身 地 藏 菩 萨 ,
 
 ɡònɡ fù yī xínɡ , tì lèi āi liàn , bái qí fó
 
 共 复 一 形, 涕 泪 哀 恋, 白 其 佛
 
 yán : wǒ cónɡ jiǔ yuǎn jié lái , ménɡ fó jiē yǐn
 
 言 :我 从 久 远 劫 来, 蒙 佛 接 引
 
 , shǐ huò bù kě sī yì shén lì , jù dà zhì
 
 , 使 获 不 可 思 议 神 力 , 具 大 智
 
 huì 。 wǒ suǒ fēn shēn , biàn mǎn bǎi qiān wàn yì
 
 慧 。我 所 分 身, 遍 满 百 千 万 亿
 
 hénɡ hé shā shì jiè , měi yī shì jiè huà bǎi qiān
 
 恒 河 沙 世 界, 每 一 世 界 化 百 千
 
 wàn yì shēn , měi yī shēn dù bǎi qiān wàn yì rén
 
 万 亿 身, 每 一 身 度 百 千 万 亿 人
 
 , lìnɡ ɡuī jìnɡ sān bǎo , yǒnɡ lí shēnɡ sǐ , zhì
 
 , 令 归 敬 三 宝, 永 离 生 死 ,至
 
 niè pán lè 。 dàn yú fó fǎ zhōnɡ suǒ wéi shàn shì
 
 涅 槃 乐。 但 于 佛 法 中 所 为 善 事
 
 , yī máo yī dī , yī shā yī chén , huò háo
 
 , 一 毛 一 渧 , 一 沙 一 尘, 或 毫
 
 fā xǔ , wǒ jiàn dù tuō , shǐ huò dà lì 。
 
 发 许 , 我 渐 度 脱, 使 获 大 利 。
 
 wéi yuàn shì zūn, bù yǐ hòu shì è yè zhònɡ shēnɡ
 
 唯 愿 世 尊, 不 以 后 世 恶 业 众 生
 
 wéi lǜ 。 rú shì sān bái fó yán : wéi yuàn shì
 
 为 虑。 如 是 三 白 佛 言 : 唯 愿 世
 
 zūn , bù yǐ hòu shì è yè zhònɡ shēnɡ wéi lǜ 。
 
 尊 ,不 以 后 世 恶 业 众 生 为 虑 。
 
 ěr shí ,fó zàn dì zànɡ pú sà yán : shàn zāi
 
 尔 时, 佛 赞 地 藏 菩 萨 言 : 善 哉
 
 ! shàn zāi ! wú zhù rǔ xǐ 。 rǔ nénɡ chénɡ jiù
 
 ! 善 哉 ! 吾 助 汝 喜 。 汝 能 成 就
 
 jiǔ yuǎn jié lái, fā hónɡ shì yuàn , ɡuǎnɡ dù jiānɡ
 
 久 远 劫 来, 发 弘 誓 愿, 广 度将
 
 bì , jí zhènɡ pú tí 。
 
 毕 , 即 证 菩 提 。
 
 ɡuān zhònɡ shēnɡ yè yuán pǐn dì sān
 
 观众生业缘品第三
 
 ěr shí fó mǔ mó yē fū rén , ɡōnɡ jìnɡ hé zhǎnɡ
 
 尔 时 佛 母 摩 耶 夫 人, 恭 敬 合 掌
 
 wèn dì zànɡ pú sà yán : shènɡ zhě , yán fú zhònɡ
 
 问 地 藏 菩 萨 言 : 圣 者, 阎 浮 众
 
 shēnɡ , zào yè chā bié , suǒ shòu bào yìnɡ , qí
 
 生, 造 业 差 别, 所 受 报 应, 其
 
 shì yún hé ? dì zànɡ dā yán : qiān wàn shì jiè
 
 事 云 何 ? 地 藏 答 言 : 千 万 世 界
 
 , nǎi jí ɡuó tǔ , huò yǒu dì yù 、 huò wú
 
 , 乃 及 国 土 , 或 有 地 狱 、 或 无
 
 dì yù ; huò yǒu nǚ rén 、 huò wú nǚ rén ;
 
 地 狱 ; 或 有 女 人 、 或 无 女 人 ;
 
 huò yǒu fó fǎ 、 huò wú fó fǎ , nǎi zhì shēnɡ
 
 或 有 佛 法 、 或 无 佛 法 , 乃 至 声
 
 wén pì zhī fó , yì fù rú shì , fēi dàn dì
 
 闻 辟 支 佛 , 亦 复 如 是, 非 但 地
 
 yù zuì bào yī děnɡ 。
 
 狱 罪 报 一 等 。
 
 mó yē fū rén chónɡ bái pú sà : qiě yuàn wén yú
 
 摩 耶 夫 人 重 白 菩 萨 : 且 愿 闻 于
 
 yán fú zuì bào suǒ ɡǎn è qù 。 dì zànɡ dā yán
 
 阎 浮 罪 报 所 感 恶 趣 。 地 藏 答 言
 
 : shènɡ mǔ , wéi yuàn tīnɡ shòu , wǒ cū shuō zhī
 
 : 圣 母 , 唯 愿 听 受, 我 粗 说 之
 
 。 fó mǔ bái yán : yuàn shènɡ zhě shuō 。
 
 。 佛 母 白 言 : 愿 圣 者 说 。
 
 ěr shí dì zànɡ pú sà bái shènɡ mǔ yán : nán yán
 
 尔 时 地 藏 菩 萨 白 圣 母 言 : 南 阎
 
 fú tí , zuì bào mínɡ hào rú shì 。 ruò yǒu zhònɡ
 
 浮 提 , 罪 报 名 号 如 是。 若 有 众
 
 shēnɡ bú xiào fù mǔ , huò zhì shā hài , dānɡ duò
 
 生 不 孝 父 母 , 或 至 杀 害, 当 堕
 
 wú jiàn dì yù , qiān wàn yì jié qiú chū wú qī
 
 无 间 地 狱 , 千 万 亿 劫 求 出 无 期
 
 。 ruò yǒu zhònɡ shēnɡ chū fó shēn xiè , huǐ bànɡ sān
 
 。 若 有 众 生 出 佛 身 血, 毁 谤 三
 
 bǎo , bú jìnɡ zūn jīnɡ , yì dānɡ duò yú wú jiàn
 
 宝 , 不 敬 尊 经, 亦 当 堕 于 无 间
 
 dì yù , qiān wàn yì jié , qiú chū wú qī 。
 
 地 狱 , 千 万 亿 劫, 求 出 无 期 。
 
 ruò yǒu zhònɡ shēnɡ qīn sǔn chánɡ zhù , diàn wū sēnɡ ní
 
 若 有 众 生 侵 损 常 住, 玷 污 僧 尼
 
 , huò qié lán nèi zì xínɡ yín yù , huò shā huò
 
 , 或 伽 蓝 内 恣 行 淫 欲 , 或 杀 或
 
 hài , rú shì děnɡ bèi , dānɡ duò wú jiàn dì yù
 
 害 ,如 是 等 辈, 当 堕 无 间 地 狱
 
 , qiān wàn yì jié , qiú chū wú qī 。 ruò yǒu
 
 , 千 万 亿 劫, 求 出 无 期 。 若 有
 
 zhònɡ shēnɡ , wěi zuò shā mén , xīn fēi shā mén ,
 
 众 生, 伪 作 沙 门, 心 非 沙 门,
 
 pò yònɡ chánɡ zhù , qī kuánɡ bái yī , wéi bèi jiè
 
 破 用 常 住, 欺 诳 白 衣 , 违 背 戒
 
 lǜ , zhǒnɡ zhǒnɡ zào è, rú shì děnɡ bèi , dānɡ
 
 律 , 种 种 造 恶 , 如 是 等 辈, 当
 
 duò wú jiàn dì yù , qiān wàn yì jié , qiú chū
 
 堕 无 间 地 狱 , 千 万 亿 劫, 求 出
 
 wú qī 。 ruò yǒu zhònɡ shēnɡ , tōu qiè chánɡ zhù cái
 
 无 期 。 若 有 众 生, 偷 窃 常 住 财
 
 wù ɡǔ mǐ , yǐn shí yī fu , nǎi zhì yī wù
 
 物 谷 米 , 饮 食 衣 服 , 乃 至 一 物
 
 bù yǔ qǔ zhě , dānɡ duò wú jiàn dì yù , qiān
 
 不 与 取 者, 当 堕 无 间 地 狱 , 千
 
 wàn yì jié , qiú chū wú qī 。 dì zànɡ bái yán
 
 万 亿 劫, 求 出 无 期 。 地 藏 白 言
 
 : shènɡ mǔ , ruò yǒu zhònɡ shēnɡ , zuò rú shì zuì
 
 : 圣 母 , 若 有 众 生, 作 如 是 罪
 
 , dānɡ duò wǔ wú jiàn dì yù , qiú zàn tínɡ kǔ
 
 , 当 堕 五 无 间 地 狱 , 求 暂 停 苦
 
 yī niàn bù dé 。
 
 一 念 不 得 。
 
 mó yē fū rén chónɡ bái dì zànɡ pú sà yán : yún
 
 摩 耶 夫 人 重 白 地 藏 菩 萨 言 : 云
 
 hé mínɡ wéi wú jiàn dì yù ? dì zànɡ bái yán :
 
 何 名 为 无 间 地 狱 ? 地 藏 白 言 :
 
 shènɡ mǔ , zhū yǒu dì yù zài dà tiě wéi shān zhī
 
 圣 母 , 诸 有 地 狱 在 大 铁 围 山 之
 
 nèi , qí dà dì yù yǒu yī shí bā suǒ , cì
 
 内 ,其 大 地 狱 有 一 十 八 所, 次
 
 yǒu wǔ bǎi , mínɡ hào ɡè bié , cì yǒu qiān bǎi
 
 有 五 百, 名 号 各 别, 次 有 千 百
 
 , mínɡ zi yì bié 。 wú jiàn yù zhě , qí yù
 
 , 名 字 亦 别。 无 间 狱 者, 其 狱
 
 chénɡ zhōu zā bá wàn yú lǐ , qí chénɡ chún tiě ,
 
 城 周 匝 八 万 余 里 , 其 城 纯 铁,
 
 ɡāo yī wàn lǐ , chénɡ shànɡ huǒ jù , shǎo yǒu kōnɡ
 
 高 一 万 里 , 城 上 火 聚 , 少 有 空
 
 quē 。 qí yù chénɡ zhōnɡ , zhū yù xiānɡ lián , mínɡ
 
 缺 。 其 狱 城 中, 诸 狱 相 连, 名
 
 hào ɡè bié 。 dú yǒu yī yù , mínɡ yuē wú jiàn
 
 号 各 别。 独 有 一 狱 , 名 曰 无 间
 
 , qí yù zhōu zā wàn bā qiān lǐ , yù qiánɡ ɡāo
 
 , 其 狱 周 匝 万 八 千 里 , 狱 墙 高
 
 yī qiān lǐ , xī shì tiě wéi , shànɡ huǒ chè xià
 
 一 千 里 , 悉 是 铁 围, 上 火 彻 下
 
 , xià huǒ chè shànɡ 。 tiě shé tiě ɡǒu , tǔ huǒ
 
 , 下 火 彻 上。 铁 蛇 铁 狗, 吐 火
 
 chí zhú yù qiánɡ zhī shànɡ , dōnɡ xi ér zǒu 。 yù
 
 驰 逐 狱 墙 之 上, 东 西 而 走 。狱
 
 zhōnɡ yǒu chuánɡ , biàn mǎn wàn lǐ 。 yī rén shòu zuì
 
 中 有 床, 遍 满 万 里 。 一 人 受 罪
 
 , zì jiàn qí shēn biàn wò mǎn chuánɡ 。 qiān wàn rén
 
 , 自 见 其 身 遍 卧 满 床。 千 万 人
 
 shòu zuì , yì ɡè zì jiàn shēn mǎn chuánɡ shànɡ 。 zhònɡ
 
 受 罪, 亦 各 自 见 身 满 床 上。 众
 
 yè suǒ ɡǎn huò bào rú shì 。
 
 业 所 感 获 报 如 是 。
 
 yòu zhū zuì rén , bèi shòu zhònɡ kǔ 。 qiān bǎi yè
 
 又 诸 罪 人, 备 受 众 苦 。 千 百 夜
 
 chā jí yǐ è ɡuǐ , kǒu yá rú jiàn , yǎn rú
 
 叉 及 以 恶 鬼, 口 牙 如 剑, 眼 如
 
 diàn ɡuānɡ , shǒu fù tónɡ zhǎo , tuō zhuài zuì rén 。
 
 电 光, 手 复 铜 爪, 拖 拽 罪 人 。
 
 fù yǒu yè chā zhí dà tiě jǐ , zhònɡ zuì rén shēn
 
 复 有 夜 叉 执 大 铁 戟 , 中 罪 人 身
 
 , huò zh